Tag Archives: Munich

เที่ยวยุโรป 1 : เดินเล่นย่านเมืองเก่า Munich

Marienplatz

ทริปยุโรปวันที่ 4 พวกผมได้เดินทางมายัง Munich เมืองหลวงของแคว้น Bavaria ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากวันที่ไปถึงเมืองนี้ไม่มีงาน ผมมาเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของ Munich ครับ

Continue reading